Menu Close

Tredages intro-kursus

TVÆRFAGLIGT OG TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE VEDR. DE SOCIALT UDSATTE BØRN

Et tredages introducerende undervisningsforløb

(Udarbejdet af lektor, cand. jur. Bente Adolphsen VIAUC)

Formål med dag 1:

Formålet med dag 1 er at den studerende får en klar forståelse af de forskellige sektorers opgaver, ansvar og afgrænsning. Den studerende får større sikkerhed i at se sit eget fag ind i arbejdet med udsatte børn og får herved større forståelse for både egne og andres opgaver, ansvar og begrænsninger i forhold til udsatte børn og afhjælpning af deres problemer.

Formål med dag 2:

Formålet med dagen er gennem en kort samlet gennemgang af regler om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger at sætte den studerende i stand til dels at foretage en saglig vurdering af hvilke oplysninger det er lovligt at gøre sig bekendt med i et konkret arbejde, og dels give den studerende tilstrækkeligt kendskab til diverse relevante særregler om videregivelse af oplysninger og tværfagligt arbejde.

Formål med dag 3:

Formålet med dagen er at den studerende får kendskab til servicelovens muligheder, af- og begrænsninger i arbejdet med de socialt udsatte børn. Med afsæt i oplæg på dagen og de foregående dages temaer sættes den studerende i stand til at afklare i hvilke situationer der kan og skal ske underretning. Endelig opnår den studerende en øget forståelse for hvilke samarbejdsmuligheder der er i forhold til de børn der modtager foranstaltninger efter serviceloven ligesom den studerendes forståelse for egen rolle i arbejde styrkes.

Plan for dag 1:

Formiddag

De forskellige sektorers opgaver – oplæg, gruppearbejde om cases, diskussioner

Oplæg: Formålsbestemmelserne i de forskellige love gennemgås og herunder inddrages gennem diskussion med de studerende de forskellige fags begreber.

Gruppearbejde: På baggrund af cases diskuteres snitflader og forskelle på de forskellige tilbud/opgaver. Med afsæt i casene diskuteres også hvordan ”sundhed”, ”trivsel”, ”behov for støtte”, ”behov for særlig støtte” osv. skal forstås.

Fx case nr. 3

Eftermiddag

Tværfaglig eller tværsektoriel sparring – oplæg, cases, diskussioner

Oplæg: Sektoransvar, saglig forvaltning og proportionalitet gennemgås.

Gruppearbejde: Med afsæt i de valgte cases arbejder grupperne med sektoransvar og (begrebet) ”faglige vurderinger”.

Fx case nr. 1 og 2

Afslutning: Opsamling på holdet.
Til dag 1 læses:

Formålsbestemmelserne i de forskellige love

Uddrag af forarbejder/vejledninger til lovene i forhold til forklaringer, definitioner m.v. vedr. lovenes anvendelsesområde, sektorernes pligter og grænser
Bentes materiale s. 4-10

Plan for dag 2:

Formiddag:

Tavshedspligt, servicelovens § 49a, SSP-samarbejdet, underretningspligt – oplæg

Oplæg: Regler om forvaltningsretlige principper, tavshedspligt, indsamling og videregivelse af oplysninger gennemgås.

Eftermiddag:

Udveksling af oplysninger og samarbejde i det tidligt forebyggende arbejde – cases, diskussioner

Gruppearbejde: Der arbejdes med cases på baggrund af formiddagens oplæg.

Fx case 4, 7 og 9

Afslutning: Opsamling på holdet

Til dag 2 læses:

Bentes materiale s.11-22

Plan for dag 3:

Formiddag:

Underretning og servicelovens regler om støtte til socialt udsatte børn – oplæg, cases, diskussioner

Oplæg: Servicelovens § 153 og kap. 11

Gruppearbejde: Arbejde med cases – fx nr. 5 og 6

Afslutning: Opsamling på holdet.

Eftermiddag:

Samarbejde – hvordan indgår primærsektoren i det konkrete arbejde med børn der får støtte efter serviceloven – kort intro til cases, diskussioner

Gruppearbejde: På baggrund af en kort introduktion diskuteres ud fra cases hvordan et konkret samarbejde kan foregå – både i forhold til inddragelse af primærsektoren i opstillingen af mål og i afhjælpningen af barnets behov i henhold til den plan som kommunen har udarbejdet efter § 140.

Fx arbejde videre med case 5 og 6 efter en evt. underretning og case 10

Afslutning: Opsamling på holdet.

Til dag 3 læses:

Servicelovens §§ 153, 46, 50, 52 og 140

Bentes materiale s. 19 og 20-22

Supplerende litteratur:

Bente Adolphsen, Underretninger og undersøgelser, Den sociale skriftserie nr. 1, der kan downloades gratis eller købes i receptionen på Skejbyvej 15.